Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

 

Ensorce SRL este responsabil de operarea paginii web www.ensorce.ro, având sediul în Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 78/3, CUI: RO31150938 și nr. Reg. Com.: J12 / 245 / 2013

 

Având în vedere că ne pasă de viața dumneavoastră privată facem tot posibilul ca să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Prezenta secțiune vă informează asupra modalității în care colectăm, gestionăm, comunicăm, dezvălui și facem uz de datele dumneavoastră. Vă rugăm să o citiți cu atenție și dacă aveți întrebări, să ni le trimiteți prin email la adresa office@ensorce.ro.

 

Accesând sau înregistrând un cont pe platforma www.ensorce.ro, sunteți de acord cu practicile detaliate în Politica de confidențialitate. Utilizarea serviciilor oferite prin intermediul siteului www.ensorce.ro reprezintă acceptul Dvs. cu privire la termenii din cadrul Politicii de confidențialitate.

 

1. Definiții

 

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 

”persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 

Vă asigurăm că datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

 

Ensorce SRL  prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

2. DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM. SCOPUL. TEMEIUL. DURATA PRELUCRĂRII

 

Colectăm de la Dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web și pentru a vă putea asigura participarea în cadrul licitațiilor organizate pe platforma Ensorce la care aveți drept de acces, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului Dvs.

 

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale Dvs.:

 

Nume și prenume

Numele firmei pe care o reprezentați

Nume de utilizator

Adresă de e-mail

Data și ora logării

Data, ora și valoarea ofertei transmise în cadrul unei licitații la care aveți drept de acces

 

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

 

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm aceste date, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele.

 

 

CREAREA UNUI CONT

 

În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ului www.ensorce.ro, vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa de email, numele de utilizator precum și numele companiei pe care o reprezentați.

 

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a vă putea permite să participați ca și ofertant în cadrul licitațiilor la care aveți acces. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor Dvs., Ensorce SRL nu va putea asigura posibilitatea de a crea un cont pe platforma www.ensorce.ro.

 

Datele Dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a contului creat, până în momentul ștergerii contului.

 

Datele Dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

 

 

PARTICIPAREA ÎN CADRUL UNEI LICITAȚII

 

În momentul recepționării declarației cu privire la validitatea și menținerea ofertelor depuse în cadrul unei licitații specifice organizate pe platforma Ensorce, centralizăm numele Dvs., numele companiei pe care o reprezentați, numele de utilizator și adresa de email.

 

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a putea asigura accesul Dvs. și de a vă acorda drept de acces în cadrul licitației specifice. De asemenea acest lucru este necesar pentru a împiedica alți utilizatori care nu au solicitat / nu au primit acest drept să depună oferte sau să perturbe buna desfășurare a licitației.

 

În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor Dvs., Ensorce SRL nu vă va putea acorda drepturi de acces la licitațiile organizate pe  siteul www.ensorce.ro.

 

Totodată datele Dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a vă notifica cu privire la rezultatele licitațiilor la care ați fost invitați să participați și pentru care ați transmis o declarație cu privire la validitatea și menținerea ofertelor depuse în cadrul licitației, modelul acestei declarații fiind transmis în cadrul documentației specifice de achiziție.

 

Datele Dvs. cu caracter personal nu vor fi divulgate către nicio organizație terță, acestea nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

 

3. Securitatea datelor Dvs. cu caracter personal

 

Securitatea datelor Dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

 

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat în mod vizibil pe pagină, indiferent de tipul browserului.

 

4. Drepturile Dvs. în calitate de persoană vizată

 

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 

În ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor cu caracter personal:

 

– dreptul de a avea acces la datele Dvs.: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

 

– dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

 

– dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor Dvs.

 

– dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 

– dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor Dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul Dvs. și prelucrarea este una automată

 

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată Ensorce SRL, la sediul nostru sau la adresa de email office@ensorce.ro.

 

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea de a adresa o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

 

 

5. Date de contact

 

Prezenta Politică se completează cu Termenii și Condițiile pe care le puteți accesa de pe site-ul www.ensorce.ro. Ensorce SRL poate modifica Politica de confidențialitate ori de câte ori consideră necesar acest lucru, cea mai recentă versiune putând fi accesată pe siteul www.ensorce.ro, secțiunea Politica de confidențialitate.

 

Ensorce SRL

adresa: str. Louis Pasteur 78/3, 400335 Cluj-Napoca

telefon: +40-745-350596

email: office@ensorce.ro

website: www.ensorce.ro

CUI: RO31150938

Nr. Ord. Reg. Com: J12/245/2013